KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 marca 2022, admin

Ważna informacja dla mieszkańców sołectwa Zwierzyniec dotycząca wyborów nowego sołtysa!

Zarządzenie Nr 32/2022

Wójta Gminy Siennica Różana

z dnia 29 marca 2022 r.

 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 13 Statutu Sołectwa Zwierzyniec stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/115/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Siennica Różana (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 września 2020 r. poz. 4731), ustalam co następuje:

 • 1
 1. W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Józefa Krzywickiego z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa Zwierzyniec, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających
  w Sołectwie Zwierzyniec.
 2. Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa odbędzie się dnia
  14 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 pod adresem Zwierzyniec 22, 22-304 Siennica Różana.
 • 2

Ustalam następujący porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Sprawozdanie z działalności ustępującego sołtysa.
 4. Przeprowadzenie wyborów sołtysa:

– powołanie komisji skrutacyjnej;

– przeprowadzenie wyborów sołtysa.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
 • 3

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.