KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (wniesienia jako aport do spółki SIM)

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Lubelskie spółka z o. o.
z siedzibą w Kraśniku w postaci prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Siennica Różana.

 

 

Działka ewidencyjna numer 599/7, obręb Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 599/7, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 599/7 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038680/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,41 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, posiadająca bezpośredni dostęp do dróg publicznych, z możliwością pełnego uzbrojenia, w całości oznaczona jako klasoużytek R/RIVa.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 599/7 to obszar zabudowy jedno- i wielorodzinnej.

Na wyżej wymienioną działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka jest położona na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wartość nieruchomości:

 

160.800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych).

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do zbycia, do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

 

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie wniesienia przez Gminę Siennica Różana wkładu niepieniężnego (aportu)
do spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku
w postaci prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Siennica Różana;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 11 czerwca 2022 r.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.