KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy sklep w Woli Siennickiej dz 70

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka numer 70, obręb Wola Siennicka, gmina Siennica Różana (bez części składowych)

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 70 położona w miejscowości Wola Siennicka, w obrębie ewidencyjnym Wola Siennicka, w jednostce ewidencyjnej Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Powierzchnia nieruchomości 0,02 ha.

Adres nieruchomości: Wola Siennicka 75 a, 22-304 Siennica Różana.

Działka 70 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038663/4 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie.

 

2)   powierzchnia nieruchomości:

0,02 ha;

 

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, wykorzystywana pod działalność gospodarczą.

Działka zabudowana murowanym budynkiem usługowym o powierzchni 70,55 m2.

Budynek murowany, parterowy, wyposażony w instalację wodną, elektryczną
i kanalizację lokalną.

Działka nieogrodzona. Przed budynkiem utwardzony parking dla klientów.

 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana przeznaczenie działki numer 70 położonej w obrębie Wola Siennicka to zabudowa zagrodowa i droga powiatowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie została podjęta uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty wykorzystywane pod działalność gospodarczą – sklep spożywczo – przemysłowy;

 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:   nie dotyczy;

 

8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

160,00 zł rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 

9)   termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XXVII/232/2022 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
;

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.