KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży Maciejów dz 592-7 i 592-5

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów 0004, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów (0004), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działki 592/5 i 592/7 zapisane są w księdze wieczystej numer ZA1K/00025292/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • łączna powierzchnia nieruchomości: 0,5883 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość siedliskowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (budynki do remontu), położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 1863L Siennica Różana – Maciejów – Rakołupy – Leśniowice – Majdan Leśniowski, uzbrojona.

Oznaczenie użytków i klas: Br/RIIIa-0,1300 ha, S/RIIIa-0,3300 ha, R/RIIIa-0,1283 ha.

Aktualny sposób zagospodarowania: siedlisko;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działek 592/5 i 592/7
to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości:

 

120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 11 czerwca 2022 r.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.