KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży SKD dz 34-5

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka ewidencyjna numer 34/5, arkusz 1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Duża 0006, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

Id: 060610_2.0006.AR_1.34/5

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 34/5, arkusz 1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Duża (0006), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 34/5 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,2876 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3135L Krasnystaw – Siennica Różana, o regularnym kształcie, przybliżone wymiary 38,50 m x 74,50 m, płaskie ukształtowanie terenu, możliwość pełnego uzbrojenia.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej.

 

Oznaczenie użytków i klas według ewidencji gruntów i budynków: Ps/PsIV i Lzr/PsIV.

Aktualny sposób zagospodarowania: trwałe użytki zielone;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

 

 

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 34/5 w Siennicy Królewskiej Dużej to strefa rozwoju działalności gospodarczych i biznesowych.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości:

 

160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 11 czerwca 2022 r.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.