KATEGORIA: Bez kategorii

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Bez kategorii


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do użyczenia boisko SKM dz 592-27

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do użyczenia.

 

Działka ewidencyjna numer 592/27, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 592/27, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 592/27 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • powierzchnia nieruchomości: 2,08 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze gminnej.

Oznaczenie użytków i klas: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) – 1,17 ha, Bi (inne tereny zabudowane) – 0,06 ha, R/RIIIb-0,85 ha (grunty orne).

Aktualny sposób zagospodarowania: boisko sportowe z infrastrukturą oraz grunty orne;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 592/27 to obszar usług publicznych i obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

 

 

Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka jest położona na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nie dotyczy;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.