KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 29 kwietnia 2022, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do użyczenia zbiornik Kozieniec – 29.04.2022

Siennica Różana, dnia 29.04.2022 r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do użyczenia.

 

Część zbiornika wodnego „Kozieniec” składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 1298/1, 1298/2, 1298/3 i 1298/8 położonych w obrębie Zagroda, w gminie Siennica Różana,
o łącznej powierzchni 6,3139 ha.

 

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki ewidencyjne numer 1298/1, 1298/2, 1298/3 i 1298/8, obręb ewidencyjny Zagroda (0012), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działki 1298/1, 1298/2 i 1298/3 zapisane są w księdze wieczystej numer ZA1K/00053743/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działka 1298/8 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00058405/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

 

 • powierzchnia nieruchomości: 6,3139 ha;

 

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana – zbiornik retencyjno – rekreacyjny wraz
z otoczeniem.

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działek 1298/1, 1298/2, 1298/3 i 1298/8 położonych
w obrębie Zagroda to obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – wody (w postaci zrealizowanego już zbiornika retencyjno – rekreacyjnego), użytki zielone w strefie rozwoju rekreacji, użytki zielone oraz las.

Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowe działki nie są położone na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: zbiornik retencyjno – rekreacyjny.

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nie dotyczy;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 29.04.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.