KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 15 czerwca 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 23 czerwca 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) od godziny 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/2022 z obrad sesji z dnia 24 marca 2022 roku.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy:

a) opinia RIO do sprawozdania Wójta,

b) opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,

c) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok.

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

c) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica Różana,

e) w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siennica Różana,

f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siennica Różana w roku szkolnym 2022/2023,

g) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

10. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2021 r.:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

g) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej.

12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach