KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 15 czerwca 2022, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rady Gminy Siennica Różana, W Dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2022 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia komisji.

3.Analiza projektu arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

4.Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w bieżącym roku szkolnym
i frekwencja uczniów na tych zajęciach.

5.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2021 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

7.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

8.Rozpatrzenie rocznych sprawozdań:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

g) rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani z działalności w roku 2021.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

11. Dyskusja, wolne wnioski

 

Przewodnicząca Komisji

Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2021 rok.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

6. Rozpatrzenie rocznych sprawozdań:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

g) rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani z działalności w roku 2021.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

9. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj