KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 15 czerwca 2022, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, W Dniu 21 czerwca (wtorek) 2022 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

3. Rozpatrzenie rocznych sprawozdań:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

g) rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani z działalności w roku 2021.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

6. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Dariusz Sęczkowski