KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 12 lipca 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/5, arkusz 1, położonej w obrębie Siennica Królewska Duża 0006, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Siennica Różana, dnia 12.07.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Siennica Różana

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka numer 34/5, arkusz 1, położonej w obrębie Siennica Królewska Duża 0006, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 34/5, arkusz 1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Duża (0006), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działka 34/5 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 • powierzchnia nieruchomości:

0,2876 ha;

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3135L Krasnystaw – Siennica Różana, o regularnym kształcie, przybliżone wymiary 38,50 m x 74,50 m, płaskie ukształtowanie terenu, możliwość pełnego uzbrojenia.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej.

Oznaczenie użytków i klas według ewidencji gruntów i budynków: Ps/PsIV i Lzr/PsIV.

Aktualny sposób zagospodarowania: trwałe użytki zielone;

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 34/5 w Siennicy Królewskiej Dużej to strefa rozwoju działalności gospodarczych i biznesowych.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

 

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 • termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy;

 • cena wywoławcza nieruchomości:

160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy;

 • termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy;

 • zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy;

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

11 czerwca 2022 r.;

 • obciążenia i zobowiązania:

brak;

 • termin i miejsce przetargu:

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/5, arkusz 1, położonej w obrębie Siennica Królewska Duża 0006, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, odbędzie się dnia 23.08.2022 r. (wtorek) w lokalu Urzędu Gminy Siennica Różana, sala na parterze,
o godzinie 9.00;

 • wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium ustala się na 20.000,00 zł brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Siennica Różana numer 68 8200 1021 2003 2100 0606 0008 Bank Spółdzielczy
w Krasnymstawie, do dnia 19.08.2022 r.

 • skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Powyższe ogłoszenie zamieszczono w dniu 12.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.