KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 12 lipca 2022, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży. Działka ewidencyjna numer 140, obręb ewidencyjny Zagroda 0012, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Siennica Różana, dnia 12.07.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka ewidencyjna numer 140, obręb ewidencyjny Zagroda 0012, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 140, obręb ewidencyjny Zagroda (0012), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00035487/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,5500 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość zabudowana unikatowym budynkiem spichlerza z połowy XIX w. w stylu neogotyckim, murowanym z cegły.

Budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 462 m2, ostatnio użytkowany jako szkoła.

Dodatkowo na działce znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 71 m2.

Nieruchomość usytuowana bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej numer 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość.

Uzbrojona w prąd, wodę, gaz, telefon, światłowód oraz kanalizację lokalną.

Ukształtowanie terenu płaskie.

Nieruchomość położona w zespole folwarcznym na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/1146.

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przedmiotowa działka leży w strefie rozwoju działalności gospodarczych i biznesowych.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości:

 

375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 24 sierpnia 2022 r.

 

Powyższy wykaz zamieszczono w dniu 12.07.2022 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu ogłoszona została w „Dzienniku Wschodnim”.