KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 9 września 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 16 września 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) od godziny 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2022 z obrad sesji z dnia 23 czerwca 2022 roku.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+536 dł. 5,536 km”,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 4+394; od km 4+450 do km 5+478 dł. 1,468 km”,

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku dla Województwa Lubelskiego na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy przepustu drogowego w miejscowości Kozieniec w km 17+680”,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2022 dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

f) w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica Różana,

g) w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica Różana.

6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

7. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach