KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 1 lutego 2023, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 9 lutego 2023 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) od godziny 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2022 z 8 grudnia 2022 roku.

3.Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2022 z 21 grudnia 2022 roku.

4. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030,

b) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok,

c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,

d) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM LUBELSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku,

e) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

g) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

h) w sprawie skargi na Wójta Gminy Siennica Różana w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

i) w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkoły prowadzonej przez Gminę Siennica Różana,

k) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

m) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Siennica Różana „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka numer 2060/4),

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka numer 198/4),

p) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siennica Różana do współpracy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krasnegostawu i zawarcia porozumienia z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład MOF Krasnegostawu,

q) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana na 2023 rok.

7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2022 rok oraz Stałych Komisji Rady Gminy.

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2022 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.

10. Przedstawienie informacji przeprowadzenia kwerendy przez IPN w Lublinie dotyczącej Listy Poległych w czasie II wojny światowej.

11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach