KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 3 marca 2023, admin

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu samorządy wchodzące w skład Związku ZIT tj.: Miasto Krasnystaw, Miasto
i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Krasnystaw, Gmina Siennica Różana ogłaszają nabór kandydatów na członków Komisji Doradczej ds. przygotowania
i wdrażania Strategii ZIT (Komisja Doradcza ZIT).

 

Celem działania Komisji Doradczej ZIT będzie  zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii ZIT. Komisja Doradcza ZIT będzie pełniła funkcję opiniująco – doradczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

 

Komisja Doradcza ZIT składać się będzie z właściwych dla obszaru i realizacji ZIT partnerów w szczególności z przedstawicieli podmiotów reprezentujących m.in. społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska  oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, działających na obszarze ZIT.

 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 10.03.2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na  adres Urzędu  Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Komisja Doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT” lub e-mailem na adres: mof@krasnystaw.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Rada Programowa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komisji Doradczej ZIT zgodnie z limitami osobowymi określonymi
w Regulaminie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 82 576 21 57 wew. 122  lub e-mail: mof@krasnystaw.pl.

 

Regulamin określający procedurę wyboru składu oraz zakresu działania Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Krasnegostawu

Regulamin Komisji Doradczej ZIT – pobierz

 

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Krasnegostawu

Formularz zgłoszeniowy – pobierz