KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 8 marca 2023, admin

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

W dniu 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które zakładają m.in. wyższe kwoty dotacji, wyższą intensywność wsparcia oraz wyższe progi dochodowe uprawniające do danej grupy wsparcia.

 

Dla kogo dofinansowanie?

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego
  w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • dofinansowanie nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych,
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania dochód roczny nie może przekraczać 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie może przekraczać:
  • 1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
  • 2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W tym przypadku osobie prowadzącej działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:
  • 1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
  • 1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania:

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż̇ jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia (za wyjątkiem: ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej) realizowane w budynkach, na których budowę po 31 grudnia 2013 r.:
  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę̨ lub odrębny wniosek
   o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
   w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę̨,
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Jaki piec można wybrać, aby dotrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać, jeżeli stary piec zostanie wymieniony na jeden z poniższych:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa dokumentacja projektowa – dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej),
 • kocioł na pellet drzewny, w tym kocioł o podwyższonym standardzie  min. A+,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min A++,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  o podwyższonej klasie energetycznej A++,
 • kocioł zgazowujący drewno w tym o podwyższonym standardzie,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

 

Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia:

 • realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych chyba, że źródło ogrzewania służy do celów mieszkaniowych,
 • w przypadku gdy, wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. Złotych, warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego przed wypłatą dofinansowania,
 • jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.

W przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

 

Nowe Czyste Powietrze wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu. Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie,
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne
  z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
• dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł   (Część 1 Programu);

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 

 1. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku.Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze,

2) osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%,

3) zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 1. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 2. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 4. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku
  o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 5. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 6. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 8. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na palet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 9. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 10. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.

 

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 • Urząd Gminy Siennica Różana
 • Osoba odpowiedzialna : Magdalena Kuś tel. 82 575 92 81 wew. 17