KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 marca 2023, admin

Kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Rozpoczynamy kontrole, podczas których upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Siennica Różana będą sprawdzać realizację obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z  aktualizacją ustawy musimy kontrolować każdą nieruchomość na terenie gminy co dwa lata. Kontrole będą przeprowadzane zza biurka (otrzymacie Państwo list z poleceniem dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy) lub w formie tradycyjnej – urzędnicy będą przeprowadzać kontrole w terenie. Każda nieruchomość, w której ktoś mieszka lub/i prowadzi działalność musi być podłączona do kanalizacji lub, jeżeli podłączenie do kanalizacji nie jest możliwe, musi być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy – od tego nie ma wyjątków (art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 2519)). Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana  wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) należy dokonywać co najmniej raz na pół roku, natomiast z  osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w roku. Wywozu nieczystości mogą dokonywać tylko firmy posiadające zezwolenie (wymienione w tabelce na drugiej stronie).

Wymagane dokumenty przy kontroli:

  • umowa z firmą na wywóz nieczystości płynnych;
  • dowodów uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury), potwierdzające częstotliwość ich opróżniania.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Poniżej przedstawiam listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Siennica Różana, z którymi można podpisać umowę:

 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/ firma i siedziba Numer NIP TELEFON Termin rozpoczęcia działalności i okres na który udzielono zezwolenia

 

1. EKO – WÓZ Małgorzata Franczak,
ul. Ceramiczna 18,

22-100 Chełm

 

5631855682 512 132 276 20.05.2015r. – 20.05.2025r.
2. WC SERWIS Sp. z o.o.,

ul. Szybowa 20E,
41-808 Zabrze

WYWÓZ/OPRÓŻNIANIE TOI TOI

6482730408 801133088 01.05.2018r. – 30.04.2028r.
3. EKO Mariusz Piłat,

Romanów 72,

22-375 Izbica

 

5641733288  

577 777 126

 

28.06.2018r. – 27.06.2028r.
4. Zakład Usługowo – Handlowy Waldemar Szłapak,

Dębina 4,
22-122 Leśniowice

 

5640003352  

82 576 6150,

601 669 880

 

26.02.2019r. – 25.02.2029r.
5. EKO-SYSTEM Usługi Asenizacyjna Magdalena Ciszek,

Strupin Duży 86,

22-100 Chełm

5632449487 797 746 844 15.02.2023r. – 14.02.2033r.

 

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 2519) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.

Ewidencja zgodnie z ustawą będzie zawierała dane odnośnie:

  • liczby właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczby osób zamieszkałych i zameldowanych w nieruchomości;
  • liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;
  • ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji;
  • protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników).

W Ewidencji  musi się znaleźć każde gospodarstwo, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym wypełnione zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Siennicy Różanej (sekretariat lub pokój nr 12 lub poprzez sołtysa) w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków można wydrukować ze strony internetowej: www.siennica.pl, wziąć od sołtysa lub z Urzędu Gminy.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie niezbędnych informacji.

Wójt Gminy Siennica Różana

     /-/ Leszek Proskura

 

Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie ewidencji lub kontroli proszę o kontakt
z Urzędem Gminy Siennica Różana, tel. 82 575 92 81, wew. 19.

Podstawy prawne

Ustawą z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – tzw. dyrektywa ściekowa.

 

Załącznik:

zgłoszenie do ewidencji zb.beozdpł. i POŚ – pobierz