KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 17 marca 2023, admin

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)

Wójt Gminy Siennica Różana informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru  degradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i  propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana.

1.Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana.

 1. Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana pod adresem internetowym www.siennica.pl w zakładce „Aktualności”,
 • w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A,
  22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu.
 1. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 27.03.2023 r. do dnia 26.04. 2023 r. do godz. 15.00 w formie:
  • zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej, z  wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres siennicarozana@gmail.com
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana;
 • bezpośrednio do sekretariatu Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu.
  • formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/rP8kLbyCL1HtsbnL9
  • zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i  przyjmowania opinii są: p. Robert Smęt, Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu.
  • spotkanie z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej w dniu 25 kwietnia 2023 r. Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, godz. 10:00

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w  wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w  Urzędzie Gminy Siennica Różana.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 3.1. – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w  Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Uwaga:

Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z  wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana.

Nie będę rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 27.03.2023r. i po godz. 15.00 w dniu 26.04.2023r.,
 • niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,
 • przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie grupy przedstawicielskiej oraz protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

10.03.2023 r.

/-/ Leszek Proskura

Załączniki:

 1. Zał nr 1 _Gmina Siennica Różana _Uchwała delimitacja _ projekt
 2. Zał nr 2_ Gmina Siennica Różana _ Formularz konsultacji społecznych _
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. delimitacja GPR
 5. Siennica Różana mapa