KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 maja 2023, admin

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siennica Różana

 

 1. Opis przebiegu i form konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art.11 ust. 3 w związku z art. 6 i ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o rewitalizacji.  Podmiotami  uprawnionymi  (dalej:  interesariusze rewitalizacji) do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne, skierowane  do interesariuszy rewitalizacji, prowadzone były w okresie od 27.03.2023 r. do dnia 26.04.2023 r. w formie:

 • przyjmowania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, za pomocą formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji społecznych można było dostarczyć w w/w terminie:
 1. drogą elektroniczną na adres siennicarozana@gmail.com,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana,
 3. bezpośrednio do sekretariatu Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu;
 • formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/rP8kLbyCL1HtsbnL9 ;
 • zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: p. Robert Smęt, Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, o godz. 10:00.

Obwieszczenie i ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  uchwały Rady  Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zamieszczono 7  dni  przed  rozpoczęciem  konsultacji,  tj.  17 marca 2023 r., zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/ ,
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana pod adresem internetowym www.siennica.pl w zakładce Aktualności,
 3. na tablicach Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Materiały stanowiące przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępne były:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/ ,
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana pod adresem internetowym www.siennica.pl w zakładce „Aktualności”,
 3. w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy urzędu.

 

 1. Zestawienie opinii, uwag, propozycji zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Siennica Różna:
 • przyjmowanie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, za pomocą formularza konsultacji społecznych:

W terminie 27.03.2023 r. do dnia 26.04.2023 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy Siennica Różana nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny zawierający opinie, uwagi
i propozycje dotyczące wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  gminy  Siennica Różana;

 • formularz ankiety dostępnej elektronicznie:

W terminie od 27.03.2023 r. do dnia 26.04.2023 r. wpłynęło 6 sztuk formularzy ankiet. Zdecydowana większość złożonych formularzy ( 5 na 6 sztuk) potwierdza proponowany w projekcie uchwały w sprawie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana, obszar rewitalizacji. Żadna z ankiet nie wnosi uwag, wpływających na treść konsultowanego materiału i powodujących konieczność wprowadzania zmian. Szczegółowy raport z badania ankietowego stanowi załącznik do niniejszego dokumentu;

 • zbieranie uwag ustnych:

W terminie od 27.03.2023 r. do dnia 26.04.2023 r. w ramach zbierania uwag ustnych dotyczących konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji nie wpłynęły uwagi;

 • spotkanie z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej:

W dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji. Podczas spotkania przedstawiono diagnozę, która jest podstawą do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Zebrani przedstawiciele lokalnej społeczności w trakcie dyskusji potwierdzili występowanie zdefiniowanych problemów na zdegradowanym obszarze. Wskazali również na potrzebę kontynuowania rewitalizacji terenów zielonych, poprawy bezpieczeństwa oraz zintensyfikowania działań na rzecz seniorów z terenu gminy. W ramach spotkania nie zgłoszono uwag, wpływających na treść konsultowanego materiału i powodujących konieczność wprowadzania zmian. Notatka ze spotkania stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 • Dodatkowe informacje:
 • osoby z niepełnosprawnością lub osoby, które miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w Urzędzie Gminy Siennica Różana;
 • zakres negocjowanych konsultacji ograniczony był do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana.
 1. Podsumowanie:

W związku z brakiem zgłoszonych, przez interesariuszy rewitalizacji, uwag, opinii, propozycji dotyczących przedstawionych szczegółowo granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana przedmiotowe dokumenty skierowane zostaną w formie wniosku Wójta Gminy Siennica Różana do Rady Gminy Siennica Różana celem podjęcia stosowanej uchwały.

 

 

Siennica Różana, dn. 04.05.2023 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siennica Różana

 

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana

 

1.      Wstęp

Formularz ankiety został udostępniony w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana. Kwestionariusz ankiety zawierał łącznie 5 pytań dotyczących przedmiotu konsultacji społecznych. Formularz dostępny był elektronicznie, w formie linku z dostępem do formularza. Taka forma ankiety pozwalała na wypełnienie jej w telefonie komórkowym, bez konieczności używania komputera. W wyniku realizacji konsultacji społecznych w formie ankiety uzyskano łącznie 6 ankiet.

2.      Wyniki

Pytanie 1. umożliwiało wyrażenie opinii dotyczącej wskazanego w konsultacjach społecznych  obszaru rewitalizacji. Wypełniający ankietę interesariusze mogli odnieść się do poniższych proponowanych odpowiedzi:

 1. Czy w Pani/Pana opinii obszar rewitalizacji wskazany w projekcie uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana powinien być:

 Taki jak został wyznaczony.

  Większy (przejdź do pytania nr 2).

  Mniejszy (przejdź do pytania nr 3).

Wybierając odpowiedzi 2. i 3. mogli skorzystać z pola otwartego i przestawić swoje opinie, uwagi i spostrzeżenia odpowiednio do zwiększenia jaki i zmniejszenia poddanego konsultacjom społecznym obszaru rewitalizacji.

W opinii 5 – ciu wypełniających ankietę interesariuszy obszar rewitalizacji Gminy Siennica Różana powinien być taki, jak został wyznaczony. 1 interesariusz wskazał, ze obszar powinien być mniejszy. Nie uzasadnił jednak swojej odpowiedzi.

 

Na pytania 2. W mojej ocenie, obszar rewitalizacji powinien być większy. Wydaje się, że pominięto….  oraz pytanie 3. W mojej ocenie, obszar rewitalizacji powinien być mniejszy. Należy wyłączyć….

– nie udzielono odpowiedzi.

Pytanie 4.  Jeżeli ma Pani/Pan spostrzeżenia, uwagi, opinie i propozycje dotyczące sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana wynikający z przedstawionego Raportu z delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana, proszę o ich krótkie sformułowanie:

Na pytanie 4. udzielono następujące odpowiedzi:

 1. utworzenie miejsca rekreacji i kąpieliska nad zalewem
 2. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, większa oferta wakacyjna dla dzieci
 3. zajęcia dla dzieci, tereny rekreacyjne dla rodzin
 4. coś dla przedsiębiorców, pomoc w rozwijaniu działalności.

Przedstawione spostrzeżenia, uwagi i propozycje są postulatami odnoszącymi się do przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie wpływają na treść przedstawionych w konsultacjach społecznych materiałów, w tym w szczególności na treść projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przyjęcie szczegółowych rozwiązań w zakresie procesu rewitalizacji zostanie wzięte pod uwagę na etapie tworzenia i konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Pytanie 5. Jeżeli ma Pani/Pan uwagi, opinie i propozycje dotyczące treści uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana, proszę o ich krótkie sformułowanie:

– nie udzielono odpowiedzi.

 

3.      Metryczka

W konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana prowadzonych w formie ankiety wzięło udział 6 osób, w tym:

 • 3 osoby to kobiety i 3 to mężczyźni,

 

 

 • przedstawiciele następujących grup interesariuszy: 4 osoby to mieszkańcy projektowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 1 osoba to mieszkaniec gminy zamieszkujący poza konsultowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji; 1 osoba to przedstawiciel/ka podmiotu prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą.

 

Spotkanie z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej

Notatka ze spotkania

konsultacyjnego dotyczącego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Siennica Różana

 

Wójt Gminy Siennica Różana działając na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 485 ze zm.) przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siennica Różana w formie:

spotkania z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej

Spotkanie zostało przeprowadzone w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana pod adresem: Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób (lista obecności do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana).

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

 1. sektor społeczny stanowili mieszkańcy gminy, przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – 5 osób,

– sektor gospodarczy stanowili przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą – 1 osób,

– sektor publiczny stanowili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych – 2 osób.

Podczas spotkania przedstawiono diagnozę, która jest podstawą do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Zebrani przedstawiciele lokalnej społeczności w trakcie dyskusji potwierdzili występowanie zdefiniowanych problemów na zdegradowanym obszarze. Wskazali również na potrzebę kontynuowania rewitalizacji terenów zielonych, poprawy bezpieczeństwa oraz zintensyfikowania działań na rzecz seniorów z terenu gminy.