KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 maja 2023, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 31 maja 2023 R.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. (środa) od godziny 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2022 z 9 lutego 2023 roku.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

d) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.

6. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2022 r.:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

g) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Banach