KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 21 czerwca 2023, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 28 czerwca 2023 R.

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 09.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2023 z 31 maja 2023 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. oraz sprawozdana finansowego Wójta Gminy
 8. opinia RIO do sprawozdania Wójta,
 9. opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,
 10. opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok.
 12. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).
 13. Podjęcie uchwał:
 14. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 15. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,
 16. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Siennicy Różanej,
 17. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej,
 18. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 19. Przedstawienie stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana w sprawie Listy Poległych w czasie II wojnie światowej z terenu Gminy Siennica Różana.
 20. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Banach