KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 19 lipca 2023, admin

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2023

Informujemy, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2023 LIMIT ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej
  w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni oraz liczby 4 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie:
 • od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2023 r. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu posiadania DJP owiec, kóz, koni i świń
 • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • zaświadczenie z ARMiR o ilości posiadanego bydła, świń owiec, kóz i koni – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do tych zwierząt;
 • oświadczenie rolnika indywidualnego ws. powierzchni gruntów rolnych, formy prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności (załącznik nr 1 do wniosku);
 • oświadczenie dzierżawcy w przypadku użytkowania gruntów na podstawie ustnej umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do wniosku);

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sienicy Różanej
w Sekretariacie Urzędu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siennicy Różanej w dniach od 15 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku sierpień 2023 – pobierz
 2. Wzór wniosku akcyza sierpień 2023_świnie_owce_kozy_konie – pobierz
 3. oświadczenie załącznik nr 1 sierpień 2023 – pobierz
 4. Oświadczenie o ilość DJP koni sierpień 2023 – pobierz
 5. oświadczenie dzierżawa ustana załącznik nr 2 sierpień 2023 – pobierz