KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 4 sierpnia 2023, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 10 sierpnia 2023 R.

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 09.00

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2023 z 28 czerwca 2023 roku.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+536 dł. 5,536 km”,

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana,

e) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,

f) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonym przez Gminę Siennica Różana Punkcie Przedszkolnym
i Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat (działka numer 522/2),

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat (działka numer 1639/2),

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 5 lat (działki w obrębie Siennica Królewska Mała o łącznej powierzchni 16,4971 ha),

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka numer 337).

6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Banach