KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 10 sierpnia 2023, admin

Program Moja Woda.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2023 r. został uruchomiony nabór w ramach Programu Moja Woda.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem we własnym zakresie składają wniosek za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, znajdującego się na stronie https://www.wfos.lublin.pl

Instrukcję 

Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta –pobierz

oraz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku, znajdują się w linku powyżej.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

Koszty kwalifikowane: zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

– do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);

– do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;

– do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);

– do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;

– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody,  zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaściciel oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Przedsięwzięcie powinno umożliwiać zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy  nawalnych (odpływ awaryjny).

Informujemy, że pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, pok. 302; tel. 81 561 21 57 oraz pod numerami kontaktowymi Biur terenowych w skazanymi w zakładce: Kontakt.