KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 23 listopada 2023, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 09.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XL/2023 z 28 sierpnia 2023 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,
 7. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.,
 8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siennica Różana na rok 2024,
 9. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Siennica Różana na rok 2024,
 10. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Siennica Różana do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
 11. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
 12. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok,
 13. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
  z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028GOPS,
 14. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka 595/21),
 16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości (działka595/49).
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana i Wójta Gminy Siennica
  z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach