KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 15 grudnia 2023, admin

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2023 – 2030

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Siennica Różana

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2023 – 2030

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.) stanowi narzędzie rozwoju zmarginalizowanych terenów miejskich i wiejskich. Przez rewitalizację rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną
i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakres konsultacji dotyczy zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Siennica Różana na lata 2023-2030 Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/index.php,
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siennica Różana pod adresem internetowym https://siennica.pl,
 3. w sekretariacie w Urzędzie Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą  w okresie od dnia 18.12.2023 r. do dnia 22.01.2023 r. do godz. 15.30 w formie:

 • zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@siennica.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu;
 • formularza ankiety on-line dostępnej pod adresem:

https://forms.gle/U7nC9M2xvEVDq9mb9

3) zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii są: Robert Smęt – Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli Robert Smęt – pracownik Urzędu Gminy Siennica Różana.

Uwaga:

 1. Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2023-2030.
 2. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 3. z datą wpływu przed dniem 18.12.2023 r. i po godz. 15.30 w dniu 22.01.2024 r.,
 4. niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,
 5. przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie przyjmowania uwag ustnych).
 6. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.
 7. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Załączniki do pobrania:

 • Formularz konsultacji społecznych;
 • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2023-2030 ;

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Siennica Różana (adres: Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana; adres e-mail: siennicarozana@gmail.com, numer telefonu: 82 575-92-81).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2023-2030, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. w jednostce przechowywane będą przez okres 25 lat, następnie zostaną przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie, zgodnie z kategorią archiwalną A.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • W przypadku skorzystania z formularza on-line Państwa dane osobowych mogą zostać przekazane podczas przesyłu do Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Projekt GPR

Formularz konsultacyjny GPR