KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 19 lutego 2024, admin

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna skierowana do producentów rolnych zainteresowanych otrzymaniem rekompensat z tytułu nie otrzymania zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r.

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek należy złożyć od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2024 r. należy złożyć – na formularzu opracowanym przez KOWR – do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych formularzach dla każdego z tych podmiotów. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można składać w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie zestawienia wniosków o przyznanie rekompensaty, złożonych do Oddziałów Terenowych KOWR, oraz mając na uwadze wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu, minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia określi procentową stawkę stosowaną do ustalenia rekompensaty. W 2024 r. rozporządzenie ustalające procentową stawkę zostanie
wydane do 31 maja. Wysokość rekompensaty będzie stanowić iloczyn procentowej stawki
ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
Rekompensata dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi, który stał się niewypłacalny, będzie przyznawana w oparciu o: złożony przez producenta rolnego wniosek o przyznanie rekompensaty, informację uzyskaną od podmiotu niewypłacalnego potwierdzającą
istnienie wierzytelności wobec danego producenta rolnego. W 2024 r. decyzje o przyznaniu rekompensaty będą wydawane przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR do 30 czerwca.
Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez Dyrektora OT KOWR jest Dyrektor Generalny KOWR.
Rekompensaty wypłacane będą w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja dyrektora OT KOWR stała się ostateczna. Z dniem wypłaty rekompensaty następuje z mocy prawa przejście na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wierzytelności producenta rolnego do wysokości wypłaconych rekompensat.
Od 1 lutego do 31 marca 24 r. – składanie wniosków o przyznanie rekompensaty (dotyczy podmiotów niewypłacalnych w 2023 r.), do 31 maja 2024r . – wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ustalającego procentową stawkę, do 30 czerwca 20r2. 4– wydanie decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR o przyznaniu rekompensaty. Uwaga: wypłata rekompensaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu rekompensaty wydana przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, stanie się ostateczna. Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty, zasady udziału w mechanizmie oraz istotne informacje są dostępne na stronie www.kowr.gov.pl oraz w Oddziałach Terenowych KOWR.

Fundusz FOR ulotka