KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 23 lutego 2024, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 09.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2023 z 21 grudnia 2023 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 7. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie:
 8. przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławnika,
 9. powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej,
 10. przeprowadzenie tajnego głosowania dotyczącego wyboru ławnika,
 11. ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną,
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
 13. Podjęcie uchwał:
 14. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok,
 15. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2024 rok,
 16. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie zadania: „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135 L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 5+478”,
 17. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 18. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Siennica Różana „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
 19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Siennica Królewska Mała, działka numer 849/4),
 20. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana.
 21. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2023 rok oraz Stałych Komisji Rady Gminy.
 22. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Gminy za 2023 rok.
 23. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.
 24. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach