KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Logo Gminy
Opublikowano: 2 kwietnia 2024, admin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kozieniec, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Zagroda oraz Zagroda Stawy Rybne oraz dla fragmentów obrębów Baraki, Siennica Królewska Mała oraz Wola Siennicka, w gminie Siennica Różana

Wójt Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, 02.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kozieniec, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Zagroda oraz Zagroda Stawy Rybne oraz dla fragmentów obrębów Baraki, Siennica Królewska Mała oraz Wola Siennicka,
w gminie Siennica Różana

 Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Gminy Siennica Różana następujących uchwał:

 • Uchwała Nr XLIV/354/2024 z dnia 22 marca 2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kozieniec, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Zagroda oraz Zagroda Stawy Rybne, w gminie Siennica Różana,
 • Uchwała Nr XLIV/356/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Baraki, Siennica Królewska Mała oraz Wola Siennicka, w gminie Siennica Różana.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@siennica.pl lub adres skrzynki ePUAP: ct20kbp92i/skrytka. Wnioski można także składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskującego oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazywać, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może zawierać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 18.04.2024 r. o godzinie 16:00, odbędzie się spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tych planach rozwiązaniami. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Informuję również o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 18.04.2024 roku o godzinie 18.00,
w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online
.

Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem www.siennica.pl w zakładkach Aktualności i MPZP.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@siennica.pl lub adres skrzynki ePUAP: ct20kbp92i/skrytka.

Wnioski do ww. projektów planów miejscowych i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 24.04.2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Siennica Różana.

 

Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

 

Załączniki:

 Informacja o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z  2016 r. Nr 119, s.1
ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Siennica Różana (adres: Siennica Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana; adres e-mail: sekretariat@siennica.pl, numer telefonu: 82 575-92-81).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uchwalania/zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Planów Ogólnych oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do usunięcia danych;
 13. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych (RODO);
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica Różana w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIV/354/2024 Rady Gmina Siennica Różana z dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała nr XLIV/356/2024 Rady Gmina Siennica Różana z dnia 22 marca 2024 r.

Wzor formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego