KATEGORIA: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opublikowano: 24 maja 2024, admin

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy w Siennicy Różanej Nr 34/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Komisja jest organem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Do zadań Komisji należy:
– inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujęte w formie gminnych programów;
– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane
i podawane są napoje alkoholowe);
– kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).

wniosek do GKRPA