KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 27 maja 2024, admin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – Działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111, 1112/2 i 1113/3, obręb Siennica Królewska Mała

Siennica Różana, dnia 27.05.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111, 1112/2
i 1113/3, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111, 1112/2 i 1113/3, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działki 736/3, 737/3, 738/3, 741/3, 743/3, 744/3, 747/3, 1111, 1112/2 i 1113/3 zapisane są w KW nr ZA1K/00035603/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działki 739/3 i 740/3  zapisane są w KW nr ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działki 742/3, 745/3 i 746/3  zapisane są w KW nr ZA1K/00061649/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

 • łączna powierzchnia nieruchomości: 2,6018 ha;

 

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana, przy zbiorniku Siennica, wzdłuż fragmentu rzeki Siennica.

Oznaczenie użytków i klas: Ps/PsIV (2,4301 ha), W/PsIV (0,1388 ha) i Lzr/PsIV (0,0329 ha).

Aktualny sposób zagospodarowania: pastwiska/łąki;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że:

 • przeznaczenie działek 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3 i 747/3 to użytki zielone położone w strefie działalności gospodarczych
  i biznesowych;
 • przeznaczenie działki 1111 to użytki zielone i użytki zielone położone w strefie działalności gospodarczych i biznesowych;
 • przeznaczenie działek 1112/2 i 1113/3 to użytki zielone.

 

Na ww. działki wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GK.6733.4.2017 z dnia 11.10.2017 r.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

cena 5,8322 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 

 • termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy;

 

Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy;

  

W dniu 27.05.2024 r. powyższy wykaz wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana i BIP.

W dniu 27.05.2024 r. informacja o zamieszczeniu powyższego wykazu ogłoszona została
w tygodniku lokalnym „Nowy Tydzień”.

 WYKAZ nieruchomosci przeznaczonych do dzierażawy SKM łąki przy zbiorniku SR – 27-05-2024