KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 27 maja 2024, admin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów 0004

Siennica Różana, dnia 27.05.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów 0004, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów (0004), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działki 592/5 i 592/7 zapisane są w księdze wieczystej numer ZA1K/00025292/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

 • łączna powierzchnia nieruchomości: 0,6108 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość siedliskowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi (wszystkie budynki do generalnego remontu), położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 1863L Siennica Różana – Maciejów – Rakołupy – Leśniowice – Majdan Leśniowski, uzbrojona w niezbędne media.

Oznaczenie użytków i klas: Br/RIIIa-0,1492 ha, R/RIIIa-0,4616 ha.

Aktualny sposób zagospodarowania: siedlisko;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działek 592/5 i 592/7
to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości:

 

115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych zero groszy).

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 09 lipca 2024 r.

W dniu 27.05.2024 r. powyższy wykaz wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana i BIP.

W dniu 27.05.2024 r. informacja o zamieszczeniu powyższego wykazu ogłoszona została
w tygodniku lokalnym „Nowy Tydzień”.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciejów dz 592-7 i 592-5 – 27-05-2024