KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Logo Gminy
Opublikowano: 20 czerwca 2024, admin

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIENNICA RÓŻANA – ZASADY UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SIENNICA RÓŻANA

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z póź. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Siennica Różana za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie” składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 26 czerwca 2024 r. Mieszkańcom głosu udziela Przewodniczący Rady Gminy według kolejności wpływu „Zgłoszenia do debaty”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 09:00 w sali obrad Urzędu Gminy Siennica Różana.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A do dnia 26 czerwca 2024 r. w  godzinach pracy Urzędu, tj.: 7.30-15.30.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Siennica Różana  oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Załączniki:

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2023 – pobierz

Zgłoszenie do debaty