KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Logo Gminy
Opublikowano: 24 czerwca 2024, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszanie na obrady Sesji Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się w dniu
27 czerwca 2024 r. (czwartek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 09:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr II/2024 z 24 maja 2024 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. oraz sprawozdana finansowego Wójta Gminy:
 8. opinia RIO do sprawozdania Wójta,
 9. opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,
 10. opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok.
 12. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).
 13. Podjęcie uchwał:
 14. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok,
 15. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2024 rok,
 16. w sprawie wysokości i ustalania diet przysługujących radnym Gminy Siennica Różana,
 17. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Siennica Różana,
 18. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Siennicy Różanej oraz nadania mu statutu,
 19. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Siennicy Różanej oraz nadania mu statutu,
 20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonym przez Gminę Siennica Różana Punkcie Przedszkolnym i Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej,
 21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Siennica Różana.
 22. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2023 r.:
 23. z działalności Centrum Kultury,
 24. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 25. z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 26. z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,
 27. z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie,
 28. z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 29. z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 30. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 31. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.
 32. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 33. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Zakończenie obrad.