KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 10 lipca 2024, admin

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli – Maciejów

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

 Wójt Gminy Siennica Różana zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli w przedmiocie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) oraz postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana  w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, położonej na terenie Gminy Siennica Różana, w miejscowości Maciejów

Kontrolę przeprowadzą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Siennica Różana, w dniach 17 – 18 lipca 2024 r. w godz. 08:00–15:00.

 Kontrola dotyczy:

  • wypełnienia obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Siennica Różana;
  • posiadania dowodów uiszczenia opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (rachunki, faktury, paragony lub inne dowody zapłaty) wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez podmiot wpisany do „Ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica Różana”;
  • sprawdzenia częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym prosimy o obecność właściciela nieruchomości / użytkownika / posiadacza oraz przygotowanie w celu okazania: umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników i dowodów uiszczenia opłat za te usługi (rachunki, faktury, paragony lub inne dowody zapłaty).

Pouczenie:

Zgodnie z Art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a  – podlega karze grzywny.

 Zgodnie z  Art. 9v. ust. 1 i 2 ww. ustawy Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.  Na wniosek wójta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

 

Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81 wew. 19

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Treść zawiadomienia