Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Informacja o odpadach

ODPADY KOMUNALNE

17 zł za osobę miesięcznie

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców x 17 zł

 

Zwolnienia w opłacie:

– 2,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

– 3,00 zł miesięcznie od osoby – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.)

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest prawidłowe złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oświadczenie w części F Deklaracji).

 

Terminy płatności:

I rata – do 15 marca (za styczeń, luty, marzec)

II rata – do 15 czerwca (za kwiecień, maj, czerwiec)

III rata – do 15 września (za lipiec, sierpień, wrzesień)

IV rata – do 15 grudnia (za październik, listopad, grudzień)

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr:

54 8200 1021 2003 2100 0606 0066

 

Składanie deklaracji:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w razie wystąpienia zmian wpływających
na wysokość opłaty – w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zgonu mieszkańca czas na złożenie nowej deklaracji wynosi
do 6 miesięcy.

 

Środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są
w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu:

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • zbieranie odpadów w PSZOK
 • zakup, utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci
 • usuwanie dzikich wysypisk
 • edukacja ekologiczna
 • inne koszty gospodarki odpadami.

 

Firma odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wybrana w postępowaniu przetargowym na okres od stycznia do grudnia 2023 r.:

PW Ewa Grzywna-Żmuda
Żółtańce 65d, 22-100 Chełm

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica Różana:

KRASEKO Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych, Zakład Gospodarki Odpadami w Wincentowie
MPGK Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Dorohuska 70, 22-100 Srebrzyszcze
KOM EKO SA Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Metalurgiczna 17a 20-234 Lublin, PGKiM Sp. z o.o., Stara Wieś, 21-010 Łęczna
Grupa Recykling S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin
Utylimed Sp. z o.o., ul. Turystyczna, 20-207 Lublin

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 09:00 do 12:00.

 

PSZOK mieści się w Siennicy Różanej, przy gminnej oczyszczalni ścieków.

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK w Siennicy Różanej:

 • papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki
 • przeterminowane chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,
  w  szczególności  igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki, żarówki;
 • odpady budowlane     i           rozbiórkowe    stanowiące      odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych;
 • odzież i tekstylia;
 • zużyte opony stanowiące odpady komunalne;
 • meble i inne odpady
 • popiół z palenisk domowych

 

W PSZOK nie są przyjmowane:

 • Zmieszane odpady komunalne
 • Materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • Szyby samochodowe
 • Szkło zbrojone i hartowane
 • Części samochodowe
 • Odpady nie powstałe w gospodarstwach domowych
 • Odpady z działalności rolniczej (opony rolnicze, worki po nawozach itp.)

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Siennica Różana zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • Dział Utylizacji Odpadów,Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) – folia odpadowa (niezanieczyszczona).
 • EastEco Daniel Czyżak, Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

 

Opony:

 • W. Skoczylas Maciej Skoczylas,ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – tel. 691370360
 • Orzeł S.A., Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

 

Punkty zbierania odpadów z mechaniki samochodowej:

 • Eko-Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817-490-926 – tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa – oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m. in. Zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest zgodnie z harmonogramem podczas zbiórek objazdowych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym lub można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  – 35,66 % (zgodnie ze sprawozdaniem wójta za rok 2021)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 40,94 % (zgodnie ze sprawozdaniem wójta za rok 2021)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – 79,19 % (zgodnie ze sprawozdaniem wójta za rok 2021)

Osiągnięty poziom składowania – 0,73 % (zgodnie ze sprawozdaniem wójta za rok 2021)

 

Sposoby segregacji odpadów komunalnych: