Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Pomoc społeczna

Pomoc Społeczna

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

 • pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy i celowy specjalny, okresowy, stały)
 • pomoc rzeczowa – dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • usługi opiekuńcze
 • pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta itp.
 • poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu na niej i wspierać w sytuacjach kryzysu i załamań
 • działanie interwencyjne w sytuacji kiedy klient stanowi sam dla siebie zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej i psychicznej). Działanie interwencyjne jest zazwyczaj poprzedzone zebraniem niezbędnych informacji a zaistniała sytuacja wymaga natychmiastowej lub jak najszybszej reakcji, tak aby bezpośrednio nastąpiła zmiana negatywnego stanu

Działając na rzecz klienta pracownik socjalny kontaktuje się z różnego typu instytucjami np. policją, kuratorem,, pracownikami ZUS, KRUS, lekarzem itp.

Wartość dochodu odpowiadająca miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 308 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł. zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • sieroctwa
 • ubóstwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby (do wglądu).
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:
  • zaświadczenie z zakładu pracy
  • odcinek renty/emerytury
  • inne
 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997 r.)
 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:
  • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie lub
  • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Załączniki:

 1. Podanie o pomoc – pobierz
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym – pobierz
 3. Oświadczenie – pobierz
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych – pobierz