Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Zespół interdyscyplinarny

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 • integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siennica Różana:

 1. Pani Anna Żarska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej;
 2. Pani Agnieszka Zaworska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej;
 3. Pani Maria Mazurek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej;
 4. Pan Radosław Zaraza – przedstawiciel Posterunku Policji w Siennicy Różanej;
 5. Pani Dorota Koguciuk- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej;
 6. Pani Katarzyna Rysak – przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
 7. Pani Beata Wójcik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej;
 8. Pani Mariola Niewiadomska – przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej;
 9. Pani Katarzyna Wolska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

 

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego – pobierz

BAZA instytucji pomocowych – pobierz