KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 27 maja 2024, admin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – Działka ewidencyjna numer 849/4, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała

Siennica Różana, dnia 27.05.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka ewidencyjna numer 849/4, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 849/4, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 849/4 zapisane jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00041367/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,40 ha;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze gminnej 109865L, uzbrojona / z możliwością uzbrojenia w niezbędne media.

Oznaczenie użytków i klas: R/RV – 0,40 ha.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne;

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 849/4 to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena wywoławcza nieruchomości:

 

91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy).

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XLIII/352/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 09 lipca 2024 r.

 

 W dniu 27.05.2024 r. powyższy wykaz wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana na tablicy ogłoszeń, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana i BIP.

W dniu 27.05.2024 r. informacja o zamieszczeniu powyższego wykazu ogłoszona została
w tygodniku lokalnym „Nowy Tydzień”.

 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży SKM dz 849-4 – 27-05-2024